🌹🍃هر روز
يك شانسِ دوباره برایِ زيستن است.
برای بيشتر خنديدن
برای يك شروع بهتر

🌸🍃هر روز
فرصتی هست كه آدمِ بهتری باشيم
و خودمون رو بيشتر دوست داشته بـاشيم.

🌸آخرین روز بهمن ماهتون عالی
و سرشار ازعشق و آرامش❤️