آینه ئی
برابر آینه ات می گذارم
تا
از تو
ابدیتی بسازم!