یک لحظه نگاهم به تو افتاد و از آن روز
از عشق گریزانم و با عشق موافق...