✨راز آرامش
رهاکردن ذهن از نگرانی هاست.

قدرت بالاتری از تو وجود دارد
که حواسش به همه چیز هست👌
همه چیز را به او بسپاريد
و آرام و آسوده باشيد☺️

🌛شبتون درپناه خدا