من دوست داشتم
که صورت زیبایی را
بر روی سینه‌ام بگذارم و بمیرم
اما چنین نشد و نخواهد شد
هستی خسیس‌تر از اینهاست