کُفر نمیگویم
ولی...
"چشمانت" سال هاست
بر من "خدایی" میکند