‏رفتم بازار برای روز مادر چیزی بخرم


قیمت هارو که دیدم فهمیدم بهترین هدیه ای که خوشحالش میکنه اینه که درسامو خوب بخونم emoji