دوست بدارید
و بگذارید که دوست داشته شوید
آدم بدونِ این بساط‌ها
زندگی از گلویَش
پایین نمی‌رود .. !