آموزش زبان شیرین لری :

سِیکو: نگاه کن
سیکو: گوش کن
سیکو: تهدیدکردن
سیکو: تعجب کردن!
سیکو: توجه کردن
سیکو: باورکن
سیکو سیکو: دروغ نگو

سیکوسیکوسیکو: اعلام حادثه