همه چیز را هم که تقصیر من بیندازی
عاشق شدن من
تقصیر توست...