‏بابام بازنشسته نظامه، ساعتو کوک میکنه صبح زود خودش بیدار میشه مامانمو بیدار میکنه که مامانم منو بیدار کنه که من داداش کوچیکمو بیدار کنم که بره نونوایی

کلا سلسه مراتب سازمانی تو خانواده ما رعایت می‌شه emoji)