هادی باقر سامانی رتبه ۱۱ کنکور ۱۳۹۶.
مدرس نکات جدید درس ترسیم فنی.
برای تماشای کامل این ویدئو به سایت زیر مراجعه کنید.
Www.glassacademy.ir