نوید عموشیخی _ درک عمومی ریاضی فیزیک.
برای تماشای کامل این ویدئو به سایت زیر مراجعه کنید.
Www.glassacademy.ir