🌸🍃خوشبختی
چیزی نیست که بخواهید
آن را به تملک خودتان درآوريد.

🌺🍃خوشبختی
کیفیتِ تفکر است
حالت روحی انسان است
خوشبختی، وابسته به جهان درون شماست.

روزتون پر از خوشبختى😘