خوبِ من ،آغوشِ تو خلاصه ی
تمامِ خوشبختی های جهان است !

در آغوشَم بگیر !!!
که تکه های شکسته ی قلبم را فقط
"آغوشِ" توست که ترمیم می بخشد