من دست‌هایم را به تو می‌سپارم
تو شانه‌هایت را به من
پایانی زیباتر از این برای دلتنگی نیست.