دیگر گمت نمی‌کنم!
دنیا پر از آدم‌هایی است
که همدیگر را گم گرده‌اند
ولی من دیگر گمت نمی‌کنم.