"تو را می خواهم"
در این جمله اندوهی‌ست؛
اندوهِ نداشتنت...