یه بار سوار هواپیما شدیم بابام بلند گفت صلوات!
همه زدن زیر خنده 😑
بابام گفت همینا رو میبینی
بفهمن هواپیما مشکل پیدا کرده بقره رو از حفظ میخونن 😂