دماغمو عمل کردم بعد از عمل به دکتر گفتم با بقیه دماغم چیکار کردید؟ گفت یه بچه فیل خرطومش قطع شده بود پیوند زدیم به اون