🌞صبح یعنی
سلامى که بوی زندگی بدهد👌

🌸🍃صبح یعنی
امید دوباره برای یک شروع تازه☺️

صبح یعنی
ایمان به قدرت خداوند😍

صبح يعنى
آغاز دوباره دوست داشتن❤️

🍃🌸سلام، صبح تون بخیر و نیكى