از تهران راه افتادم سمت اصفهان و شجریان گذاشتم

رسیدم عوارضی قم هنوز استاد نخونده
ایشالا که تا کاشان بخونه 😂😂