بدترین اسهال عمرم رو موقع رژه تو خدمت داشتم، یه پا میکوبیدم یکم نشتی میدادمemoji)).