تو تاکسی راننده گفت خانمم بارداره. گفتم کار خودشونه!
‏زد بغل با قفل فرمون دنبالم کرد 😂