من یه بار اومدم عکس خودمو زدم رو کیک تولدم
همه رفیقام گفتن نمیخوریم اشتها نداریم