‏از مادرای عزیز خواهشمندیم وقتی ما خونه نیستیم از اتاقامون خونه تکونی رو شروع نکنن

تا چیزایی پیدا نکنن ک از خونه پرتمون کنن بیرون ://