حمیدرضا مظاهری _ ترسیم فنی.
برای تماشای کامل این ویدئو به سایت زیر مراجعه کنید.
Www.glassacademy.ir