می توانم دوستت داشته باشم
بی آنکه بدانی
می توانم ساعتها نگاهت کنم
بی آنکه بفهمی
می توانم بارها ببوسمت
بی آنکه حس کنی عشق
همیشه رسیدن نیست...