‏مامانم زنگ زد بهم گفت تو با شوهرخالت خوبی
زنگ بزن بهش بگو خاله غیابی طلاق گرفته
دیگه خونه نره
زنگ زدم گفتم سلام محمد آقا
بیا امشب مجردی بریم عشق و حال
گفت من بی مریم هیچ جا نمیرم
گفتم خاله منو به اسم کوچیک صدا نزن
تو دیگه بهش نامحرمی emoji)