صدایم بزن
«بلند بلند»...
تو عشق ترین...
صدای روشنی قلب منی...