‏ساعت هفت صبح دوستم زنگ زد گفت ماشینم روشن نمیشه بیا کمک
گفتم من که مکانیکی بلد نیستم
گفت یعنی کمکی از دستت برنمیاد
گفتم چرا میتونم برات دعا کنم

گوشی رو قطع کرد مردکِ بی اعتقاد 😐😂