گر مرا بی ‌تو در بهشت برند
دیده از دیدنش بخواهم دوخت

کاین چنینم خدای وعده نکرد
که مرا در بهشت باید سوخت