حالم خوب نبود پست گزاشتم هیچکسو نداریم که اروممون کنه...

بابام‌ اومده کامنت گذاشته هووووش هوووش اروم،اروم باش

آبرو نداشته واسم ://