امروز گرم شدم، گرم گرم
نه اینکه هوا گرم باشد، نه اینکه
شال پشمی دور گردنم باشد، نه
اینکه دستم در جیبم باشد، نه.
اویی که باید بگوید گفت دوستت دارم.
چه گرمایی به جانم بخشید