داریوش امیری کاشانی _ خواص مواد ، مبانی شیمی.
برای تماشای کامل این ویدئو به سایت زیر مراجعه کنید.
Www.glassacademy.ir