دوست داشتنت
مثل سرمای خوب زمستان است
می‌رود در دل و جانم ...!