پدر و مادر عزیز وقتی از بیرون برمیگردیم و لباس جدید تنمونه‌ چرا سوال پیچ میکنید؟؟ خب معلومه سردمون شده راننده تاکسی لباسشو داده به ما emoji