یه باربه رفیقم پیشنهاددادم بریم سفارت بگیم گی هستیم پذیرش بدن. گفت اگه تستمون کردن چی؟ گفتم بابا یه باره دیگه. گفت اگه خوشمون اومد چی؟..Kiss Me