شب است و خاطره‌ای می‌خزد به بستر من
تو نیستی و خیال ِ تو را، به بر دارم