‏با ماشین تصادف کردم زنگ زدم بابام گفتم تصادف کردم. گفت فدای سرت، خودت چیزیت نشده ؟ جوری از محبتش پشمام ریخت یه بار دیگه ماشینو روشن کردم تصادف کردم که خودمم چیزیم شد.