آرامشی می خواهم که تو باشی و من ...
در کنار هم ، تو سکوت کنی
و من هم گوش کنم
من آرام بگویم دوستت دارم
و تو بگویی#من هم