در گیسوی سیاه تو دلها چو شبروان
گم کرده‌اند در شب تاریک راه را .