در پرده‌ی دل
خیالِ تو، رقص کند
من رقصِ خوش از
خیالِ تو آموزم…!