من اولین باری که به بابام گفتم زن میخوام گفت موز نخور خرما نخور گرمی نخور گوه زیادی هم نخور :///