تـا شدم بی خبر از خویش ،
خبر ها دیدم
بی خبر شو ، که خبرهاست
در این بی خبری....!