همراهت مي‌آيم تا آخر راه ...!
و هيچ نمي پرسم هرگز ؛
با تو اول کجاست، با تو آخر کجاست