بجای قرآن کتاب حافظ میزارید رو تاقچه خونتون؟

خود حافظ قرآن رو با ۱۴ روایت حفظ بود کتابش بزنه به کمرت 😂😂