مامان بودن سخته
یکی گوجه دوس نداره
یکی پیاز
یکی کرفس
یکی گشنش نیس اصلا
یکی خیلی گشنشه
هر کدومم اشتباه کنی کلی غر میشنوی
کاش همینقدر ک به فکرمونن به فکرشون باشیم...