دردی است غیر مردن
آن را دوا نباشد

پس من چگونه گویم
کاین درد را دوا کن...