به پدرم گفتم اسکار امسال به فیلم انگل رسید، گفت به تو هم باید اسکار می‌دادن پسرم! گفتم به من چرا؟

گفت آخه تو هم انگل اجتماع هستی 😂